Ajve vuelkedh Bara dra på Sydsamiska Visa större

Ajve vuelkedh - Ann-Helén Laestadius

1811091413546

AELHKIE LOHKEME

Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Mer detaljer

10 objekt

I lager

129,00 kr

Mer information

Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta.

Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh?

Omdömen

Inga kommentarer finns för tillfället.

Skriv din recension

Ajve vuelkedh - Ann-Helén Laestadius

Ajve vuelkedh - Ann-Helén Laestadius

AELHKIE LOHKEME

Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Skriv din recension

18 andra produkter i samma kategori