Suvhtedh suvhtedh suv CD

Suvhtedh suvhtedh suv CD

1606191059437
Slut i Lager
195,00 kr
Inkl. moms

Suvhtedh suvhtedh suv CD

 

Suvhtedh suvhtedh suv CD:e leah noerhtesaemiengieleste åarjelsaemiengielese jarkoestamme (Suga suga su, DATCD-6). 
CD:ine lea ohtje laavlomegærja gusnie leah 16 laavloeh. 
Elen Kristina Utsi baakoegujmieh jïh tjoejine laavloeh jïh stååkedieh. 
Arrangemente lea seamma goh Suga suga su Vardagsgruppine, beagkoes maanatjoejije Sveerjesne, mohte ånnetje jeatjhlaakan naan laavlosne. 
CD:e maahtah gåatesne, maanagiertesne jïh skuvlesne goltelidh. Jallh jis sæjhta saemiengïelem jïh saemien maahtoeh lïeredh jïh nænnoestidh. 
Musihke darjoje leah Studio-Nord Musserisnie Fred Endresinie. CD:en Suvhtedh suvhtedh suv er barnesanger på sørsamisk. Elen Kristina Utsi synger og rimer med ord og rytmer som inviterer og oppmuntrer til lek og læring gjennom musikk. 
Eventyr, ordtak, rim, ramser og lek er en fin måte å nærme seg sang og musikk. Sangene er enkle for at man skal kunne dramatisere med stemme, lyd, bevegelse og spille med ulike instrumenter. 
CD:en passer både hjemme, i barnehagen, skole og ellers når man vil styrke og lære samisk språk og tradisjonskunnskap. 
Sangene og musikken er den samme som Vardagsgruppen, kjent utgiver av barnemusikk i Sverige, hadde arrangert for CD:en Suga, suga su, DATCD-6, som utkom på nordsamisk i 1988. 
Suvhtedh suvhtedh suv er innspilt i Studio Nord I Mosjøen av Fred Endresen som også har gjort noen musikalske endringer og pålegg. 
Med CD-en følger et mini sanghefte med alle 16 sangene på sørsamisk.

No reviews
Product added to compare.

På den här sidan använder vi kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen. Du kan stänga av kakor via din webbläsare.